کمبود بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ لیتر بر ثانیه آب در زاهدان
شهر زاهدان با کمبود منابع آبی روبروست و این کمبود در حال حاضر بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده است.منبع