کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت از کاندیدای خود و نقد رقیب چه گفتند؟