فعالیت ۲۳ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در استان قزوین
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از فعالیت ۲۳ واحد صنایع تبدیلی و غذایی با مدیریت بانوان در استان خبر داد.منبع