رکورد شکنی باغدار مراغه‌ای در تولید گیلاس

خرسندی گفت: آقای مجید محمد زاده اهل روستای سرگیزا مراغه در هر هکتار 51 تن گیلاس برداشت کرد.

او گفت که میانگین است تولید گیلاس در پارک های استان آذربایجان شرقی 15 تن در هکتار است. در دسترس بودن محصول خوب بود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: از توصیه های کارشناسان استفاده کنید کشاورزی عامل کلیدی موفقیت این باغبان سالم بودن محصولی است که تولید می کند.

خرسندی افزود: این باغدار دارای 10 هکتار باغ گیلاس است که بیشتر ارقام آن تک دانه، عسلی و خالدار است.

منبع