دعوت بوکسور کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران