توزیع ۱۰ هزار وعده غذای گرم بین نیازمندان سپیددشت خرم آباد