ترکیه: هرگز اجازه فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه را نخواهیم داد
شورای امنیت ملی ترکیه تاکید کرد هرگز به گروه‌های تروریستی اجازه هیچگونه فعالیتی در منطقه را نخواهد داد.منبع