برگزاری اردوی معرفتی نیم روز در بهشت برای دانش آموزان مشهدی