اربعین یکی از معجزات الهی استحجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در راهپیمایی اربعین در تهران گفت: اربعین یکی از معجزات الهی است که درحال نشان دادن انسجام میان مسلمانان است و جلوه‌ای از مقاومت اسلامی است.

به گفته رئیس جمهور کشورمان اربعین جلوه‌ای از آن است که نشان دهد عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند.منبع